1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Dyslexie, een complex taalprobleem

Dyslexie, een complex taalprobleem

 

door: Tom Braams

2002, Vierde, herziene druk
160 blz. 
Amsterdam: Uitgeverij Boom

ISBN: 90 5352 719 2

verkoop: www.woordenhaai.nl


Hèt studieboek over dyslexie!

Dyslexie is een complex taalprobleem: het uit zich niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar bij allerlei vaardigheden waarbij taal een belangrijke rol speelt. Dyslexie wordt vrijwel altijd vergezeld door spanningen, faalangst en een verlies van zelfvertrouwen.

In Dyslexie, een complex taalprobleem wordt dit complexe leerprobleem toegankelijk gemaakt: het beschrijft de wetenschappelijke kennis over dyslexie en gaat uitgebreid in op de diagnostiek, de pedagogische begeleiding en de behandeling.

Het boek geeft veel praktische adviezen over vroege signalering en begeleiding, over behandeling van lees- en spellingproblemen, over hoe de school rekening kan houden met de dyslectische problemen en over hoe men een kind met geheugenproblemen, problemen met begrijpend lezen, faalangst of moeilijkheden met de vreemde talen kan helpen. Een uitgebreid notenapparaat en een literatuurlijst maken het mogelijk om daar waar men dat wil, gericht te zoeken naar verdere verdieping van de kennis.

In 2002 is het boek flink geactualiseerd en verdiept met de inzichten en de literatuur van de laatste jaren. Er is onder andere meer aandacht voor de sociaal-emotionele kanten, de vroege herkenning en betere voorbereiding op het leren lezen en spellen.

De auteur heeft zich sterk op onderwijs en de praktijk gericht. Het boek is geschreven voor hen die in hun beroepsuitoefening met dyslexie te maken (gaan) krijgen. Daarnaast is het interessant voor ouders die een grondig inzicht willen in de dyslectische problemen van hun kind.
Online aanmelden