1. Ouders & Cliënten
  2. Voor kinderen
  3. Scholen & verwijzers
  4. Kennisverdieping
  1. Nieuws
  2.   /   Over Braams
  3.   /   Links
  4.   /   Contact
Kleuters en dyslexie

Kleuters en dyslexie


Kleuters testen op dyslexie

In een longitudinaal onderzoek is de predictieve waarde ten aanzien van lees- en spellingvaardigheid vastgesteld van vijf fonologische toetsen afgenomen bij twee cohorten kleuters in Groep 2. De resultaten lieten zien dat de predictieve waarde van deze toetsen afgenomen aan het eind van Groep 2 (Cohort 1 getest in juni) beperkt bleef tot een significante bijdrage van de letterkennistoets. Bij afname van dezelfde toetsen aan het begin van Groep 2 (Cohort 2 getest in november) bleek dat drie van de vijf toetsen bijdroegen aan de voorspelling van lees- en spellingvaardigheid, namelijk letterkennis, auditieve synthese en klankdeletie. Uit de resultaten bleek bovendien dat leerlingen van School 3 slechter presteerden op vier van de vijf fonologische toetsen, maar beter op de vijfde toets, i.c., letterkennis. De lees- en spellingprestaties van deze leerlingen bleken ruim een jaar later beter dan die van de leerlingen van de andere twee scholen. Ook de intensiteit van de lees- en spellinginstructie van deze school was beduidend hoger dan die van de andere scholen. Er kunnen twee elkaar niet uitsluitende verklaringen gegeven worden voor deze bevindingen. Ten eerste is het mogelijk dat van de vijf toetsen alleen letterkennis als predictor serieus genomen dient te worden. Ten tweede is het mogelijk dat de andere twee predictoren wel degelijk voorspellende waarde hebben, maar dat een slechte uitgangspositie gecompenseerd kan worden door intensief onderwijs. Tom Braams en prof. Anna Bosman (Radboud Universiteit Nijmegen) schreven hierover een artikel voor het Tijdschrift voor Orthopedagogie.
lees meer


Intensieve instructie helpt veel

Al bij kleuters zijn er factoren aan te wijzen die van invloed kunnen zijn op succes of falen bij het leren lezen en spellen. Kunnen zijn: lang niet altijd blijken de risicokleuters ook lees- en spellingproblemen te krijgen. Er blijken ook factoren te zijn die in meer of mindere mate kunnen compenseren. Dit artikel van Tom Braams en prof. Anna Bosman verscheen in het Tijdschrift voor Remedial Teaching.
lees meer


Risicokleuters helpen

Wat kun je dan concreet doen om de risico’s te verminderen en het kind in groep 3 een veilige start te geven? Hoe zorg je ervoor dat je recht doet aan de kleuter, terwijl je toch met letters werkt? Anneke Smits (Hogeschool Windesheim, Zwolle) schreef hierover een artikel in het Tijdschrift voor Remedial Teaching.
lees meer


Beginnende geletterheid

Het Expertise Centrum Nederlands is het kenniscentrum in Nederland wat zich bezig houdt met kennis vergaren en materiaalontwikkeling op het gebied van de ontluikende geletterdheid bij kleuters.

“Het project Geletterdheid streeft ernaar om kinderen uit de onderbouw kennis te laten maken met schriftelijk taalgebruik. Niet om kinderen vroegtijdig te leren lezen of schrijven, maar wel om hen directer in contact te brengen met geschreven taal en allerlei lees- en schrijfgedragingen in hun directe leefwereld. Het gaat erom dat kinderen op school, vanaf groep 1 en afhankelijk van ieders behoefte, meer of minder intensief ervaringen kunnen opdoen met geschreven taal. Hiermee wil het project kinderen beter voorbereiden op het aanvankelijk lezen en schrijven zodat ze succesvoller zijn in hun verdere loopbaan.”
lees meer


De wereld van het jonge kind

Het tijdschrift De wereld van het jonge kind publiceert veel over de ontwikkeling van geletterdheid bij kleuters.
lees meer


publicaties

Allerlei publicaties over dyslexie zijn te vinden op de site van Steunpunt Dyslexie (voor ouders) en van het Masterplan Dyslexie (voor docenten en professionals).
Online aanmelden