1. Ouders & Cliënten
 2. Voor kinderen
 3. Scholen & verwijzers
 4. Kennisverdieping
 1. Nieuws
 2.   /   Over Braams
 3.   /   Links
 4.   /   Contact
Vergoeding van diagnose en behandeling van dyslexie

Vergoeding van diagnose en behandeling van dyslexie

Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgegaan van de verzekeraars naar de gemeenten. Braams heeft met een groot aantal gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten en biedt op dit moment diagnostiek van ernstige dyslexie aan op locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Gouda en Zwolle. We bieden behandelingen op onze locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Gouda, Meppel, Moordrecht, Zutphen en Zwolle.

We hebben geprobeerd in dit artikel de regels zo goed mogelijk uit te leggen. Voor de goede orde vermelden we dat aan deze uitleg van de regelingen geen rechten ontleend kunnen worden. Kijk ook op www.steunpuntdyslexie.nl en/of op www.masterplandyslexie.nl voor meer informatie. Neem bij twijfel over vergoeding contact op met uw gemeente.


Het kind komt in aanmerking voor vergoeding van de diagnostiek als...*:

 • het kind bij aanmelden op de basisschool zit en 7 jaar of ouder is OF op het speciaal onderwijs zit, 7 jaar of ouder is en niet ouder dan 13 jaar
 • het kind op drie achtereenvolgende hoofdmetingen (januari en juni metingen) een E (V-) score heeft op de Drie-Minuten-Toets (DMT) OF op drie metingen een lage D (V) score op de DMT in combinatie met E (V-) scores op spelling **
 • het kind minimaal 6 maanden intensieve extra begeleiding heeft gehad op school door een onderwijsspecialist en de scores verbeteren niet
 • er bij de school een gegrond vermoeden is van ernstige dyslexie 


* Bij bijzondere omstandigheden maken we soms een uitzondering. Mocht u twijfelen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te overleggen.


** Richtlijn bij doublure: Bij een doublure in het huidige schooljaar mogen de scores vergeleken worden met de normen van één schooljaar later. Is de leerlingen in het vorige jaar gedoubleerd dan mag vergeleken worden met de normen van het einde van het schooljaar. Is de doublure langer geleden, dan wordt deze niet meer meegenomen. 

 

Als er tevens sprake is van een andere stoornis dan dyslexie (comorbiditeit) dan mag deze stoornis niet belemmerend zijn voor diagnostiek en behandeling. 


Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u het traject van het stellen van de diagnose starten door uw kind (in overleg met de school) aan te melden bij een praktijk die een contract heeft afgesloten voor dyslexiezorg met uw gemeente.
 
Braams voldoet aan alle voorwaarden die gemeenten stellen voor een contract (gz-psychologen, veel ervaring met diagnostiek en behandeling van dyslexie, werkend volgens de richtlijnen van het protocol dyslexie, multidisciplinair werkend, lid van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie www.nkd.nl).

Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school een compleet leerlingdossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd.
 

Wat als de school niet aan ernstige dyslexie denkt?
U kunt uw kind alleen maar aanmelden als de school een compleet leerlingdossier afgeeft waarin duidelijk wordt gemaakt dat zij ernstige dyslexie vermoeden. Ook moet het duidelijk zijn dat de school langdurige en intensieve speciale begeleiding heeft gegeven van een goede kwaliteit (minstens drie keer per week, in een klein groepje). De school kan geen leerlingdossier voorbereiden als de leerling niet bij de zwakste 10-15% lezers en spellers behoort. Voor leerlingen die niet tot deze zwakste groep behoren is de regeling namelijk niet bedoeld: de ziektekostenvergoeding is alleen voor de aller ernstigste gevallen. Bij kinderen met minder ernstige dyslexie zou de school met behulp van de dyslexieprotocollen voor het basisonderwijs voldoende hulp moeten kunnen bieden. Als de leerling is blijven zitten, worden zijn lees- en spellingprestaties vergeleken met de eigen leeftijdsgroep, de groep die evenveel maanden lees- en spellingonderwijs gehad heeft. Meent u als ouder dat u toch meer hulp wilt dan de school kan bieden? Dan kunt u zelf een dyslexiebegeleiding zoeken. Deze zult u (normaal gesproken) zelf moeten betalen.
Wat als de diagnose dyslexie al gesteld is, en het kind al met behandeling is begonnen?
Ga in overleg met uw gemeente. In principe wordt er alleen vergoed als het hele traject van aanmelding, diagnostiek en behandeling doorlopen wordt binnen de vergoede zorg. Maar bij kinderen waarbij al diagnostisch onderzoek van goede kwaliteit is gedaan, kan het aanvullend diagnostisch onderzoek binnen de vergoede zorg vaak wel vergoed worden.
Hoe moet het leerlingdossier er uit zien?
Dit moet een tamelijk uitgebreid dossier zijn, met onder andere:

basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem
beschrijving van het lees- en spellingprobleem
signalering lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door
omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider)
resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering
vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria
argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit
indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen
het dossier wordt getekend door de directeur namens het bevoegd gezag.
zie hiervoor ook www.masterplandyslexie.nl .
Wat als de school geen leerlingdossier kan aanleveren dat aan de voorwaarden van de regeling voldoet?
Dan kan de leerling niet worden aangemeld. Als een school echt tekortschiet wat betreft het lees- en spellingonderwijs en/of de extra begeleiding voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben, is verwijzing naar de ‘zorg’ niet mogelijk. Consulenten van Braams kunnen in dat geval tips en adviezen geven aan de school hoe ze de begeleiding kunnen verbeteren. Als nodig zullen ook ouders bij de school en eventueel bij de schoolinspectie moeten aandringen op verbetering van het onderwijs.
Is mijn kind alleen dyslectisch als hij/zij aan de criteria voor de dyslexieregeling van de gemeente voldoet?
Nee, vergoeding via de gemeente staat los van het hebben van dyslexie. Er wordt er van uit gegaan dat leerlingen met een niet al te ernstige dyslexie voldoende geholpen kunnen worden op school. De praktijk is dat als scholen hun leesonderwijs en extra begeleiding perfect in orde hebben (met behulp met de dyslexieprotocollen) er nog maar weinig leerlingen uitvallen: ongeveer één per klas.

Leerlingen met een lichte dyslexie en met een goede intelligentie hebben vaak helemaal geen extra hulp nodig op de basisschool. Toch kunnen zij op het voortgezet onderwijs dyslectisch blijken te zijn. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste 25% van de groep hebben behoord, kan het lezen en spellen op het voortgezet onderwijs toch problemen opleveren. Bij onderzoek is het lezen en spellen bij deze leerlingen vaak niet geautomatiseerd. Het leestempo is dan vaak traag en weinig nauwkeurig en er worden veel spellingfouten gemaakt in proefwerken en werkstukken. Het leren van vreemde talen kost dan vaak erg veel moeite.

Alle kinderen waarbij dyslexie gediagnosticeerd is, hebben recht op een dyslexieverklaring. Uiteraard zal er in de dyslexieverklaring voor een kind met een lichte dyslexie minder hulpmiddelen en faciliteiten worden gevraagd dan voor een kind met een ernstige dyslexie.
De lees- en spellingsproblemen zijn niet ernstig genoeg en de school kan mijn kind niet laten testen. Wat nu?
Als uw kind niet door school kan worden getest, maar u wilt toch een onderzoek, dan kunt u uw kind op eigen kosten laten onderzoeken op dyslexie.
De lees- en spellingproblemen zijn bij mijn kind niet ernstig genoeg. Toch wil ik een dyslexie-onderzoek laten doen. Kan dat?
Dyslexiepraktijken doen ook onderzoeken doen in opdracht van ouders, zonder dat deze het onderzoek vergoed krijgen. Bij minder ernstige problemen kan het diagnostisch onderzoek vaak wat minder uitgebreid zijn dan in geval van een ernstige problematiek.
Wie maakt de keuze voor de dyslexiepraktijk, de ouders of de school?
De ouders maken de keuze met welke praktijk ze in zee willen gaan. Dit is in de gezondheidszorg ook zo: u kunt zelf uw fysiotherapeut, tandarts of ziekenhuis kiezen.

Een voorwaarde voor vergoeding is wel dat uw gemeente een contract met de gekozen praktijk heeft afgesloten. Uw gemeente kan u hierover duidelijkheid geven.

Scholen kunnen ouders uiteraard wel adviseren bij de keuze van een dyslexiepraktijk. De school kan kennis hebben over de resultaten die de praktijk eerder bereikte met hun leerlingen. Ook ervaringen in de samenwerking met de praktijk kunnen bij advisering een rol spelen.
Ik wil mijn kind aanmelden bij Braams. Waar kan ik aanmeldformulieren downloaden?
Online aanmelden