Voorwaarden1. Braams werkt op basis van gelijkwaardige, harmonieuze en respectvolle onderlinge samenwerking, waarbij alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid hebben in het welslagen van de behandeling, in de samenwerking en het onderlinge vertrouwen. Daarbij wordt van de betrokkenen motivatie, inzet en medewerking gevraagd.

2. Middels de aanmelding bij Braams (aanmeldingsformulier) en de bevestiging van in zorg name wordt een behandelrelatie aangegaan. Hierop zijn de rechten en plichten van toepassing zoals deze beschreven zijn in de WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)

3. Er zal in zowel de diagnostiek als behandeling gebruik worden gemaakt van reeds bestaande protocollen en richtlijnen.  

4. Er wordt gewerkt vanuit deskundigheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid, waarbij Braams zich transparant en toetsbaar opstelt.

5. In samenspraak met de betrokkenen wordt het traject vormgegeven. Hierbij is een goed contact tussen de betrokkenen noodzakelijk; van alle betrokkenen wordt een eigen inbreng verwacht. Elkaar houden aan gemaakte afspraken is daarbij een vereiste, maar alle afspraken mogen en kunnen in samenspraak worden gewijzigd.

6. Braams heeft contracten met meerdere regio’s en gemeenten. Een overzicht van gecontracteerde regio’s/gemeenten kunt u hier raadplegen.

7. Bij zorgen over - of een vermoeden van kindermishandeling, hetzij fysieke mishandeling, emotionele of affectieve of pedagogische verwaarlozing zal dit in eerste instantie met de wettelijke vertegenwoordigers worden besproken. Indien het vermoeden blijft bestaan - of een gesprek hierover is o.i. onvoldoende mogelijk - dan zal Braams dit bij de Raad moeten melden; dit volgens de geldende meldcode kindermishandeling. Braams is echter van mening dat een (vermoeden) van kindermishandeling een uiting van onmacht is en daarmee juist iets is wat in de hulpverlening besproken behoort te worden.

8. Fysieke dan wel verbale agressie in de richting van hulpverleners of andere medewerkers van Braams zal onder geen beding geaccepteerd worden; het leidt tot directe ontbinding van de behandelrelatie en er wordt altijd aangifte gedaan. Ook intimiderend en respectloos gedrag en/of het herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken, zullen tot ontbinding leiden van de behandelrelatie. Het ontslaat de cliënt niet van financiële verplichtingen of andere verplichtingen die Braams  zouden benadelen. Ook bij smaad of lasterlijke praktijken wordt de behandelrelatie beëindigd en worden juridische stappen ondernomen, waarbij het beroepsgeheim kan worden doorbroken ter verdediging.

9. Het kan voorkomen dat u de behandelafspraak moet afzeggen. Wij verwachten van u dat u in dat geval ten minste 24 uur vóór de afspraak contact met ons opneemt voor de afzegging en het maken van een nieuwe afspraak. Als u later dan de afgesproken 24 uur (ongeacht de reden van afmelding) of zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, brengen wij 50 euro in rekening. Deze zogenaamde 'no show' -kosten kunt u niet declareren. De behandelafspraak afzeggen geschiedt telefonisch of per e-mail. Braams is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0570-630025. Indien u buiten openingstijden belt, krijgt u de gelegenheid de voicemail in te spreken. In het geval van afzeggen middels e-mail, stuurt u deze naar info@braams.nl.
Direct aanmelden