Aanmelding vergoede dyslexiezorg in coronatijd

Aanmelding vergoede dyslexiezorg: hoe gaat het nu in zijn werk?

We merken dat er op dit moment veel vragen bestaan over het opbouwen van het leerlingdossier voor een aanmelding voor de EED zorg. Wat als het niet gelukt is om de hulp voor het lezen en/of spelling voldoende te bieden het afgelopen jaar? Wanneer kan bij de leerling alsnog een CITO afgenomen worden? 

Het NKD heeft inmiddels informatie verstrekt om hier meer duidelijkheid over te geven. Het NKD zoekt naar oplossingen om de continuïteit van de dyslexiezorg te garanderen gedurende de periode dat de Covid-19 maatregelen gelden. De kwaliteitsrichtlijnen en het Protocol 2.0 van het NKD en het (tijdig) zorg bieden aan kwetsbare kinderen blijven daarbij leidend. Om te voorkomen dat deze coronacrisis onomkeerbare consequenties heeft voor kinderen die al extra getroffen zijn door de sluiting van scholen, is het nodig om, tijdelijk, een alternatief toetsingskader toe te passen.

Het uitgangspunt van het NKD is: de leerling staat centraal; het is belangrijk dat deze kwetsbare kinderen niet de dupe worden. Per leerling dient er gekeken te worden of een aanmelding gewenst is of dat het wenselijk is dat de school een langere periode ondersteuning biedt op school. 

Flexibel toetsen
In het kader van ‘flexibel toetsen’ heeft Cito voor alle LVS toetsen (inclusief DMT, AVI en Spelling) normen ontwikkeld die passen bij drie tijdvakken in het schooljaar. Hierdoor is het mogelijk geworden om op elk gewenst moment in het schooljaar de LVS toetsen af te nemen en gebruik te maken van de voor dat moment ontwikkelde normen. Zie voor meer informatie het artikel over aangepast toetsen van Dyslexie Centraal.

Voor het toetsen van leerlingen in het kader van het traject naar EED-zorg geeft ‘flexibel toetsen’ de mogelijkheid  toetsen met bruikbare normen van de hoofd- of tussenmeting af te nemen op de momenten die voor individuele leerlingen passend zijn.

Onze schoolconsulentes staan klaar voor overleg
We zijn ons ervan bewust dat het een lastige afweging blijft of er een vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Daarom raden wij u aan om uw leerling aan te melden. Onze schoolconsulentes kunnen (inhoudelijk) meedenken. In overleg met de intern begeleider of leerkracht kan vervolgens besloten worden of onderzoek geïndiceerd is of dat het voor de leerling wenselijk is om de lees- en spellingsbegeleiding op school voort te zetten. 

Op dyslexiecentraal.nl staat informatie over verantwoorde invulling van begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in deze periode van onderwijs op afstand. Via deze link vindt u mogelijke scenario's voor toetsmomenten en de intensieve periode voor ondersteuning op ON3 voor voorjaar 2021.
Direct aanmelden